දෙමළ භාෂාව මුල සිට ඉගැන්වේ

  • 1 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා
  • වැඩිහිටි හා රජයේ රැකියා නියුතු අයට විශේෂ පන්ති
  • පන්ති පැවැත්වීම පිළියන්දල

ප්‍රවීණ දෙමළ භාෂා ගුරුවරිය

සදාසිවම් යෝගේෂ්වරී 

දුරකථන : 077 440 4296,0724 765 769

Sold By:  Handy
Categories: ,

Description

                 දෙමළ භාෂාව මුල සිට ඉගැන්වේ

1 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා, වැඩිහිටි හා රජයේ රැකියා නියුතු අයට විශේෂ පන්ති,පන්ති පැවැත්වීම පිළියන්දල

ප්‍රවීණ දෙමළ භාෂා ගුරුවරිය

සදාසිවම් යෝගේෂ්වරී 

දුරකථන : 077 440 4296,0724 765 769

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “දෙමළ භාෂාව මුල සිට ඉගැන්වේ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *