අගනා නිවසක් සමග තේ අක්කර 06 ක් විකිණීමට

මාතර ඌරුබොක්ක නගරයට ආසන්නයේ

 • අගනා නිවස
 • තේ අක්කර 06 ක ඉඩම
 • පිරිසිදු ඔප්පු
 • පුළුල් මාවත්
 • ජලය, විදුලිය

වැඩිම ඉල්ලුමට

අමතන්න : 0762730971 /0716149959

Sold By:  HandyBuy.lk
Categories: , , ,

Description

මාතර ඌරුබොක්ක නගරයට ආසන්නයේ

 • අගනා නිවස

 • තේ අක්කර 06 ක ඉඩම

 • පිරිසිදු ඔප්පු

 •  පුළුල් මාවත්

 •  ජලය, විදුලිය

 • වැඩිම ඉල්ලුමට

අමතන්න : 0762730971 /0716149959

Additional information

Location

, , ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අගනා නිවසක් සමග තේ අක්කර 06 ක් විකිණීමට”

Your email address will not be published. Required fields are marked *