අඩක් නිමකළ දෙමහල් නිවස විකිණීමට – අම්බලන්ගොඩ, පොල්ගස්ඕවිට (කහතුඩුව අධිවේගී පිවිසුමට ආසන්නව)

කහතුඩුව අධිවේගී පිවිසුමට ආසන්නව

Price: Rs. 2,600,000/- (26LAKS)

පහළ මහල : කාමර 1
                කුස්සිය 1
                බාත්රූම් 1

ඉහළ මහල : කාමර 1
                කුස්සිය 1
                බාත්රූම් 1
                සාලය 1

Contact: 0775 177 473

 

Sold By:  Handy
Categories: , ,

Description

අඩක් නිමකළ දෙමහල් නිවස විකිණීමට ඇත. (26LAKS)

පහළ මහල : කාමර 1
                කුස්සිය 1
                බාත්රූම් 1

ඉහළ මහල : කාමර 1
                කුස්සිය 1
                බාත්රූම් 1
                සාලය 1

Contact: 0775 177 473

Additional information

Location

, , , ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අඩක් නිමකළ දෙමහල් නිවස විකිණීමට – අම්බලන්ගොඩ, පොල්ගස්ඕවිට (කහතුඩුව අධිවේගී පිවිසුමට ආසන්නව)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *