දෙයියන්දර මුලටියන ඉඩමක් විකිණීමට

ප්‍රධාන  මාර්ගයට ඉතා ආසන්නව පර්. 18.65 ක ඉඩම විකිනීමට.

Land for sale in DeyIyandara Mulatiyana close to main road

Land size : 18.65 perches

Price: Negotiable

Contact 0770753639  /  0776191926

Sold By:  HandyBuy.lk
Categories: , ,

Description

දෙයියන්දර මුලටියන  ප්‍රධාන මාර්ගයට ඉතා ආසන්නව පර්. 18.65 ක ඉඩම විකිනීමට.

Land for sale in deyiyandara mulatiyana close to main road

Land size : 18.65 perches

Contact 0770753639  /  0776191926

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “දෙයියන්දර මුලටියන ඉඩමක් විකිණීමට”

Your email address will not be published. Required fields are marked *