බිංගිරිය නගරයෙන් බිම් කොටස් කිහිපයක් විකිනීමට ඇත .

බිම් කොටසම ලක්ෂ 6සිට මුලින් ලක්ෂ 2ක් ගෙවා පදිංචිවන්න .

දුරකතන:0761 381 926
             0761 387 929

Sold By:  Handy
Categories: ,

Description

බිම් කොටසම ලක්ෂ 6සිට මුලින් ලක්ෂ 2ක් ගෙවා පදිංචිවන්න .

දුරකතන:0761 381 926
             0761 387 929

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බිංගිරිය නගරයෙන් බිම් කොටස් කිහිපයක් විකිනීමට ඇත .”

Your email address will not be published. Required fields are marked *