හෙට්ටිපොල නගරයෙන් බිම් කොටස් කිහිපයක් විකිණීමට ඇත .

 • එක බිම් කොටසක් ලක්ෂ 6සිට
 • ජනප්‍රිය පාසල් නගරයට අතේ දුරින් සියළු පහසුකම් වලින් සපිරි පදිංචියට සුදුසු නේවාසික බිම්කොටස්

  මෙසේ ගෙවන්න

 • රු .25,000/= ක් ගෙවා ඔබේ බිම්කොටස අදම වෙන්කරවා ගන්න .
 • සති දෙකක් තුල වටිනාකමින් 40ක් ගෙවන්න
 • බැංකු ණය අපවිසින් සකස් කර දෙනු ලැබේ .
 • වෙන්කරගත් දින සිට දින 14ක් ඇතුලත මුළු වටිනාකම ගෙවන්නේ නම් විශේෂ මිල අඩු කිරීමක් කරනු ලැබේ.

දුරකතන:0761 387 926
0761 387 928

Sold By:  Handy
Categories: ,

Description

 • එක් බිම් කොටසක් ලක්ෂ 6සිට
 • ජනප්‍රිය පාසල් නගරයට අතේ දුරින් සියළු පහසුකම් වලින් සපිරි පදිංචියට සුදුසු නේවාසික බිම්කොටස්

  මෙසේ ගෙවන්න

 • රු .25,000/= ක් ගෙවා ඔබේ බිම්කොටස අදම වෙන්කරවා ගන්න .
 • සති දෙකක් තුල වටිනාකමින් 40%ක් ගෙවන්න
 • බැංකු ණය අපවිසින් සකස් කර දෙනු ලැබේ .
 • වෙන්කරගත් දින සිට දින 14ක් ඇතුලත මුළු වටිනාකම ගෙවන්නේ නම් විශේෂ මිල අඩු කිරීමක් කරනු ලැබේ.

දුරකතන:0761 387 926
0761 387 928

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “හෙට්ටිපොල නගරයෙන් බිම් කොටස් කිහිපයක් විකිණීමට ඇත .”

Your email address will not be published. Required fields are marked *