හෝමාගම – කඩුවෙල 698 බස් මාර්ගයට නුදුරින් ඉඩමක් විකිණීමට.(අතුරුගිරියට විනාඩි 10 යි. කඩුවෙලට විනාඩි 15 යි.)

Land for Sale in Homagama – Kaduwela Close to 698 Bus Route

හෝමාගම – කඩුවෙල 698 බස් මාර්ගයේ, ජය මාවතේ සිට 500m යි.
අතුරුගිරියට විනාඩි 10 යි. කඩුවෙලට විනාඩි 15 යි.
ජලය/විදුලිය/දුරකථන පහසුකම්.
පුළුල් මාර්ග පහසුකම්.

මිල: ලක්ෂ 16 යි. (රු: 1,600,000/-)

අමතන්න: 071 0 88 5338 / 076 28 23 210

Sold By:  HandyBuy.lk
Categories: , ,

Description

හෝමාගම – කඩුවෙල 698 බස් මාර්ගයේ, ජය මාවතේ සිට 500m යි.
අතුරුගිරියට විනාඩි 10 යි. කඩුවෙලට විනාඩි 15 යි.
ජලය/විදුලිය/දුරකථන පහසුකම්.
පුළුල් මාර්ග පහසුකම්.

මිල: ලක්ෂ 16 යි. (රු: 1,600,000/-)

Additional information

Location

, , ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “හෝමාගම – කඩුවෙල 698 බස් මාර්ගයට නුදුරින් ඉඩමක් විකිණීමට.(අතුරුගිරියට විනාඩි 10 යි. කඩුවෙලට විනාඩි 15 යි.)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *