හික්කඩුවේ ගෝනුපීනුවල අගනා බිම් කොටස් 40ක් විකිණීමට

  • 40 Blocks of lands for Sale in Hikkaduwa.
  • Pay Minimum amount of Rs. 200,000/- and rest can be pay by Instalment basis.
  • Rs . 112,500/- per perch onwards
  • අවම ලක්ෂ 2ක් ගෙවා ඉතිරිය ටික ටික ගෙවීමේ හැකියාව 
  • පර්චසය  රු .112,500/- සිට  ඉහළට

දුරකථන අංක : 076 715 2961 / 077 350 8180/ 0768 663 853

Sold By:  Handy
Categories: , ,

Description

  • අවම ලක්ෂ 2ක් ගෙවා ඉතිරිය ටික ටික ගෙවීමේ හැකියාව 
  • පර්චසය  රු .112,500/- සිට  ඉහළට
  • දුරකථන අංක : 076 715 296 / 077 350 8180

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “හික්කඩුවේ ගෝනුපීනුවල අගනා බිම් කොටස් 40ක් විකිණීමට”

Your email address will not be published. Required fields are marked *