මිල: රු. මිලියන 24.5

House for Sale in Athurugiriya (අතුරුගිරිය හයිවේ එකට 600m)

අතුරුගිරිය පෝරේ හයිවේ එකට 600m ආසන්නයේ
කාමර 6,
බාත්රුම් 4
පැන්ට්‍රි 2
AC , Solar hot water
සියලු පහසුකම් සහිත දෙමහල් නිවස විකිණීමට.

මිල: රු. මිලියන 24.5

අමතන්න : 0773824465

Sold By:  HandyBuy.lk
Categories: , ,

Description

අතුරුගිරිය පෝරේ හයිවේ එකට 600m ආසන්නයේ
කාමර 6,
බාත්රුම් 4
පැන්ට්‍රි 2
AC , Solar hot water
සියලු පහසුකම් සහිත දෙමහල් නිවස විකිණීමට.

මිල: රු. මිලියන 24.5

අමතන්න : 0773824465

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “House for Sale in Athurugiriya (අතුරුගිරිය හයිවේ එකට 600m)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *