ඇබෑර්තු – වඩු කාර්මික (පළපුරුදු) Vacancy for Carpenter worker

ඇබෑර්තු – වඩු කාර්මික (පළපුරුදු)

මිනුවන්ගොඩ පිහිටි වඩු කාර්මික ආයතනයට පළපුරුදු වඩු කාර්මිකයින් අවශ්‍යයි.

ව්මසන්න : 0772471569 (නිශාන්)

Sold By:  HandyBuy.lk
Categories: ,

Description

ඇබෑර්තු – වඩු කාර්මික (පළපුරුදු)

මිනුවන්ගොඩ පිහිටි වඩු කාර්මික ආයතනයට පළපුරුදු වඩු කාර්මිකයින් අවශ්‍යයි.

ව්මසන්න :

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඇබෑර්තු – වඩු කාර්මික (පළපුරුදු) Vacancy for Carpenter worker”

Your email address will not be published. Required fields are marked *